Défense Cozio ou Lucena-Cozio ou Larsen

3…Cge7 → C60 : défense Cozio ou Lucena-Cozio ou Larsen